Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

INHOUD
 

ARTIKEL 1 - Definities
ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer
ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid
ARTIKEL 4 - Het aanbod
ARTIKEL 5 - De overeenkomst
ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht
ARTIKEL 7 - Kosten  in geval van herroeping
ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
ARTIKEL 9 - De prijs
ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie
ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering
ARTIKEL 12 - Duurtransacties
ARTIKEL 13 - Betaling
ARTIKEL 14 - Klachtenregeling
ARTIKEL 15 - Geschillen
ARTIKEL 16 - Branchegarantie
ARTIKEL 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
ARTIKEL 18 - Klachtenregeling

ARTIKEL 19 - Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel
ARTIKEL 20 - 
Intracommunautaire Leveringen (ICL)

ARTIKEL 1 -  Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer:   de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de
Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en
producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
Consument:   de natuurlijke persoon die niet handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met de
ondernemer;
Overeenkomst op afstand:   een overeenkomst waarbij in het kader van een
door de ondernemer georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van producten en/of diensten,
tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand:  middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en
ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen;
Bedenktijd:   de termijn waarbinnen de consument gebruik kan
maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht:   de mogelijkheid voor de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
afstand;
Dag:            kalenderdag;
Duurtransactie:   een overeenkomst op afstand met betrekking tot
een reeks van producten en/of diensten, waarvan
de leverings  en/of afnameverplichting in de tijd
is gespreid;
Duurzame gegevensdrager:  elk middel dat de consument of ondernemer in
staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk
is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging en ongewijzigde
reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt.
 

ARTIKEL 2 -  Identiteit van de ondernemer koelcel-onderdelen.com is onderdeel van Eco-Trade Nederland 
Vestigings adres: Wielingenweg 277 1826 BL Alkmaar
Telefoon: +31(0)72-8449457 Mob: +31(0)637166510
Email: informatie@koelcel-onderdelen.com
Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Alkmaar onder nummer 59014318
BTW NR: NL123965949B01
Koelcel-onderdelen.com is uitsluitend een B2B website, en levert uitsluitend aan bedrijven>
De website is opgezet om ondernemers een extra bestel platform te bieden, zodat bestellingen eenvoudig en snel online kunnen worden gedaan en is een aavuling op reguliere bestelmethoden zoals telefonisch bestellen, bestellen via fax en bestellen via mail.

ARTIKEL 3 -  Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en
zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische
weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.
ARTIKEL 4 -  Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod
binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder: 5
− de prijs inclusief belastingen;
− de eventuele kosten van aflevering;
− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand
doen van de prijs; 
− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het basistarief; 
− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze
deze voor de consument te raadplegen is;
− de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door
hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze
waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten;
− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
en
− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst
die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
ARTIKEL 5 -  De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag
te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 6
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:
         a.    het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met     
klachten terecht kan;
          b.  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
          c.    de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
          d.    de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de    
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering
der overeenkomst;
e.    de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur    
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of
diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
ARTIKEL 6 -  Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze
termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover
dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij
van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product ongebruikt en onbeschadigd met alle geleverde
toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking
aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de
dag van het aangaan der overeenkomst. 
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de
door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte
redelijke en duidelijke instructies. 
5. Consument dient na goedkeuring van de herroeping het product in goede ongebruikte staat te retourneren binnen 14 dagen, per herroeping wordt bekeken of de kosten voor retourzending komen voor rekening van van consument of ondernemer.

6. Uitzonderingen: 
Producten besteld en geleverd volgens maat specificatie, opgegeven door de klant op de website middels de product opties, producten op lengtemaat gesneden op bestelling van de klant komen volgends de wet niet in aanmerking voor het herroepings recht.
Deze worden voor de klant specifiek op maat gemaakt en geleverd.
Deze producten kunnen niet worden geretourneerd, De verkoop is hiermee na succesvolle bestelling definitief.

ARTIKEL 7 -  Kosten  in geval van herroeping en of retourneren geleverde goederen.
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Retour artikelen dienen uiterlijk binnen 14 dagen in het bezit van de ondernemer te zijn.
De klant blijft verantwoordelijk voor de producten tot het moment van aanname door de ondernemer, ondernemer zal binnen de termijn een voorgefrankeerd verzend etiket aanleveren waarmee de zending op kosten van de ondernemer verzekerd en met track en trace kan worden verzonden.
na de 14 dagen termijn is retour zending voor kosten en rekeing van de klant, klant dient het bewijs te leveren dat de retour goederen zijn verstuurd bij voorkeur door middel van track en trace en verzekerd, dit dient te worden bewezen middels een aanname bewijs van het verzendend bedrijf.
Goederen welke niet binnen gestelde termijn geretourneerd worden, dan wel niet kan worden aagetoond dat deze niet binnen de gestelde tijd zijn geretourneerd komen voor rekening van de klant, indien deze nog niet in rekening zijn gebracht zal dit alsnog gebeuren, waarna klant zich verplicht de factuur binnen 5 werkdagen te voldoen.
3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 

ARTIKEL 8 -  Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de
ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod,
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument
;
b.    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c.    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d.    die snel kunnen bederven of verouderen;
e.     waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
f.     voor losse kranten en tijdschriften;
g.    voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken. 
3.      Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
         a.     betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op 
een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b.    waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
voordat de bedenktijd is verstreken;
         c.      betreffende weddenschappen en loterijen.
ARTIKEL 9 -  De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid
aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden
bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a.   deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b.   de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag    
waarop de prijsverhoging ingaat.
5.      De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn altijd exclusief BTW.
ARTIKEL 10 -   Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 8
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet
niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming
in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan
doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
ARTIKEL 11 -  Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. ls plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht
om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de
bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend
artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden
uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van
bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
ARTIKEL 12 -  Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen
tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal
twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de
overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet
als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van
de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
ARTIKEL 13 -  Betaling
1. Voor dit later voor vaste klanten is overeengekomen dienen de door de klanten en bedrijven verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen tien dagen na bezorging van het goed of in geval
van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 10 dagen na afgifte van de
deze overeenkomst betreffende bescheiden. 
2. Bij de verkoop van producten aan klanten en bedrijven dienen de goederen vooruit betaals te worden.
Wanneer vooruitbetaling is gedaan, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van
de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de klant of bedrijf heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten
in rekening te brengen.
ARTIKEL 14 -  Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd,
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens
worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website
van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie www.thuiswinkel.org. De klacht wordt
dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse Thuiswinkel
Organisatie gestuurd.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.
ARTIKEL 15 -  Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering
van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde
producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door
de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien
de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft
voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de
Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de
ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de
consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan 10
verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil
laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze
van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer
gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn
vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de
Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken,
indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van
faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een
geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de
Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie
bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of
dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd.
Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten
geschillencommissie.
ARTIKEL 16 -  Branchegarantie
1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal, met bekwame spoed, de financiële
verplichtingen van de ondernemer tegenover de consument, ter zake van een aan  hem
door de Geschillencommissie Thuiswinkel opgelegd bindend advies, overnemen indien
deze ondernemer zijn verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies
gestelde termijn is nagekomen. De overname door de Nederlandse Thuiswinkel
Organisatie van verplichtingen van de ondernemer wordt opgeschort indien en voor
zover dat bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan overeenkomstig
het reglement van de Geschillencommissie ter toetsing aan de rechter is voorgelegd en
vervalt door het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis waarbij de rechter het
bindend advies onverbindend heeft verklaard.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep
hierop doet bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en dat hij zijn vordering op de
ondernemer overdraagt aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. 
ARTIKEL 17 -  Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


ARTIKEL 19 -  Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel
1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen
dan in overleg met de Consumentenbond. 
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe
geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen 11
gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling
zal prevaleren.
Adres Nederlandse Thuiswinkel Organisatie: Postbus 7001, 6710 CB EDE.

ARTIKEL 20 - Intracommunautaire Leveringen (ICL)

Intracommunautaire Leveringen (ICL)

Indien uw onderneming in Belgie of Duitsland is gevestigd, en u beschikt over een geldig BTW nummer, dan kunnen wij u ook Intracommunautaire Leveren.
Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan dient u voordat u daadwerkelijk bestelt op voorhand een account aan te maken en ons te informeren dat u Intracommunautaire beleverd wilt worden.
Bij het aanmaken van uw account, is het van belang dat u ook uw bedrijfs gegevens zoals KVK (indien toepasselijk) en uw BTW nummer vermeld.

Na uw aanmelding hebben wij de plicht om u gegevens te controleren, na controle en goedkeuring, passen wij uw account aan en krijgt u bericht van ons, hierna kunt u uw bestelling plaatsen.

BTW verleggen moet altijd gebeuren voordat de factuur betaald wordt. Wij mogen achteraf geen BTW terugstorten. Wil u de BTW verlegd hebben, dan dient dit altijd gemeld te worden voordat u een bestelling plaatst en betaald.